Budsjettet for 2017 og Handlings- og økonomiplanen for 2017- 2020 ble vedtatt av kommunestyret 21. desember 2016.

Budsjett-dokumentet ligger her

--------------------------------

Kort oppsummering av innholdet:  
Rådmannens presentasjon for formannskapet i Hamar 9. november

Kontroll på pengene
Tallene viser at budsjettstyringen i Hamar er god. Vi bruker ikke mer penger enn avtalt, og kommunen er på god vei mot et netto driftsresultat som ligger på minimum 2 prosent årlig. Dette skaper rom for å bruke 1 milliard mer på investeringer de fire neste årene – uten at det tas nye lån. Statsbudsjettet er også positivet for Hamars del, og det gir kommunen mulighet til å bruke noe mer penger på både skole, barnevern, helse- og omsorg.

Fra å reparere til å forebygge
Politikerne våre har bedt om at framtidige handlings- og økonomiplaner viser hvordan ressurser kan flyttes fra reparerende til forebyggende tiltak. Punktene under viser satsingen:  

 • Det avsettes 900 000 kr. til tidlig innsats i skole.
 • Det brukes 1,5 mill. kr. ekstra på aktivitetsplikt i NAV
 • Tiltak for barn i lavinntektsfamilier: 1 mill. kr i 2017, økende til 2 mill. kr. i 2018.
 • Det ansettes en ny helsesøster ved Hamar katedralskole.
 • Det bevilges kr. 670 000 til mer rehabilitering og habilitering

Andre investeringer/styrkinger
I budsjettet og handlings- og økonomiplanen er det også funnet rom for flere investeringer og styrkinger som kommer mange til gode. Blant annet:

 • Utvidelse av Greveløkka skole
 • Ny barnehage, Lundbo, åpner etter nyttår
 • Bofelleskap for ungdom  
 • Nettbrett til skoleelevene
 • Velkomstklasser opprettholdes
 • Styrking av hjemmebasert omsorg
 • Styrking av kulturskolen
 • Vedlikehold av bygninger
 • Ny fasade på Krematoriet
 • 20 ladestasjoner for el-bil
 • Nytt sykehjem i 2023

Samfunnsmål
Rådmannen mener Hamar bør ha en ambisjon om at det skal bygges 200 – 250 nye boliger hvert år og at befolkningen bør øke med 450 pr. år. Der er vi ikke enda. Nå øker folketallet med ca 300 i året og antallet nye boliger var 160 enheter i 2015.

Lavere eiendomsskatt
Rådmannens budsjettforslag tar hensyn til at innbyggerne i Hamar ikke skal belastes mer enn nødvendig med eiendomsskatt og avgifter. Eiendomsskatten i Hamar foreslås redusert litt, fra 5,38 promille i år til 5,30 promille i 2017. Det betyr drøyt 200 kroner spart for en gjennomsnittsfamilie.
 
Avgiftene for vann, avløp og renovasjon vil nok stige noe mer enn prisstigningen, men dette er områder der innbyggerne ikke skal betale mer enn det koster. Økningen skyldes store investeringer innen renovasjon og sikrere vannforsyning.