Her er svaret fra rådmannen på leserinnlegg i Hamar arbeiderblad 23. november:

Hamar har kontroll på jernbanesaken

Jan Larsen og Audun Jensen hevder i HA 23. november at alternativene for Midt og Øst er ufullstendige i at de mangler planbestemmelser, plankart og avbøtende tiltak. Videre stiller de spørsmål om hvorvidt vedtak av en av disse vil være lovlig.

Rådmannen kan forsikre om at alle fire trasealternativer er konsekvensutredet. Alt utredningsmateriale, inkludert plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse har vært til offentlig ettersyn og åpen høring. Dette framkommer i saken for politisk behandling i kommunestyret 22. juni 2016. Dokumentene er tilgjengelig på nett, og materiale for alle fire alternativer var tilgjengelig på rådhuset og på infotorget på Kulturhuset i høringsperioden. Høringsdokument for planbestemmelser er utformet slik at det er felles for alle trasealternativer. Vi anbefaler nettsiden www.hamar.kommune.no/jernbane.

Det foreligger nå innsigelser til alle fire trasealternativer fra statlige og regionale etater, også Jernbaneverkets anbefalte alternativ, og det betyr at kommunestyrets vedtak uansett ikke får rettsvirkning, men at saken må sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak. Vi må altså regne med samme forsinkelse for å få en planavklaring på alle fire trasealternativer.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud