Saken skal behandles i Hamar formannskap 7. desember og i Hamar kommunestyre 21. desember. Etter det forventes det at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse, med bakgrunn i at det er fremmet innsigelser til alle trasealternativer.

Saksframlegg med rådmannens innstilling.

Vedlegg til saken:

 1. Vedlegg til saksframlegg – Vurdering av K1 Vest med kulvert kontra K3 Øst
 2. Plankart for 4 alternative trasékorridorer gjennom Hamar
 3. Planbestemmelser og retningslinjer (felles for alle alternativer, justert etter høring)
 4. Planbestemmelser og retningslinjer - versjon som viser avvik fra Jernbaneverkets forslag
 5. Planbeskrivelse
 6. Konsekvensutredning Hovedrapport
 7. Teknisk hovedplan.pdf
 8. Fagrapport byutvikling og knutepunkt.pdf
 9. Fagrapport naturressurser.pdf
 10. Fagrapport kulturmiljø.pdf
 11. Fagrapport nærmiljø og friluftsliv.pdf
 12. Fagrapport landskapsbilde.pdf
 13. Fagrapport naturmangfold.pdf
 14. Fagrapport støyforurensning.pdf
 15. Fagrapport støyforurensning vedlegg.pdf
 16. Fagrapport strukturstøy og vibrasjoner.pdf
 17. Fagrapport hydrologi
 18. Fagrapport risiko og sårbarhet
 19. Fagrapport anleggsgjennomføring
 20. Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger
 21. Fagrapport prissatte konsekvenser
 22. Fagnotat Beregning av verdi av potensiale over lokk/kulvert (K2)
 23. Fagnotat tilkobling av Jernbanemuseet
 24. Fagnotat geoteknisk plan
 25. Fagnotat ingeniørgeologisk rapport
 26. Fagrapport veg og konstruksjoner
 27. Fagnotat mulige deponiområder
 28. Fagnotat transport, prissatte konsekvenser
 29. Illustrasjonshefte Hamar.pdf
 30. Tegningshefte Hamar.pdf
 31. Jernbaneverkets sammenstilling og anbefaling til 1. gangsbehandling
 32. Jernbaneverkets oversendelse og anbefaling til 2. gangsbehandling
 33. Utdyping av planforslaget etter offentlig ettersyn (Jernbaneverket 18.11.2016)
 34. Merknadsdokument – Sammendrag av merknader med forslagsstillers kommentarer (Jernbaneverket 18.11.2016)
 35. Høringsuttalelser – felles for hele planområdet Sørli – Brumunddal, offentlige instanser
 36. Høringsuttalelser – felles for hele planområdet Sørli – Brumunddal, lag, foreninger, privatpersoner.
 37. Høringsuttalelser – Hamar, offentlige instanser
 38. Høringsuttalelser – Hamar, politiske partier
 39. Høringsuttalelser – Hamar, lag, foreninger, organisasjoner, næringsliv
 40. Høringsuttalelser – Hamar, private og grunneiere
 41. Jernbaneverkets forslag til bestemmelser og retningslinjer for K1-2b
 42. Jernbaneverkets forslag til Bestemmelser og retningslinjer for K1-3b
 43. Hamar bylivs- og byudviklingsanalyse, Gehl Architects, mars 2016
 44. Brev fra Hedmark fylkeskommune med svar på dispensasjonssøknad for fredet jernbaneområde.
 45. Illustrasjonshefte – samling av nye illustrasjoner fra Jernbaneverket (nov 2016)
 46. Epost fra Riksantikvaren av 25.11.2016

 

 

Lenker til relevante dokumenter: