3D-modell Ringgata og krysset ved Glasshuset.Anleggsarbeidet som skal gi nytt ledningsnett for vann og avløp og ny rundkjøring i Ringgata er delt inn i tre faser - og vi går nå inn i fase 3:

Fase 3: Perioden oktober 2017 – september 2018: Ringgata vil være stengt ved den gamle yrkesskolen frem til rundkjøringen i krysset Furnesvegen/Ringgata etter planen er ferdig bygget i september 2018. I perioden fra oktober 2017 til september 2018 vil det derfor være skiltet omkjøring til følgende veger: Furnesvegen, Solvangvegen, Nic. Hellands gt, Stafsbergvegen, Kåtorpvegen, Vognvegen og Aluvegen (mot Hamar vest). Aluvegen, Hakabekkvegen, Grønnegata og Furnesvegen (fra Hamar vest). 

Bygging av rundkjøring fortsetter. I tillegg senkes Ringgata mot vest. Det skal bygges nytt vann- og avløpsanlegg fra Furnesvegen til den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole). Det skal også bygges støttemurer på denne strekningen. I tillegg bygges det nytt vann- og avløpsanlegg på en strekning i Brennbakkvegen.

Fasekart - (Historikk fase 1 og 2 nederst i denne nettsaken)

Trafikk i området
Arbeidet som pågår gir trafikale utfordringer. Statens vegvesen beklager de ulempene arbeidene medfører for både trafikanter og beboere i de berørte områdene. Vegvesenet oppfordrer alle om å respektere skiltingen og andre henvisninger rundt de to anleggsområdene.

Trafikkteller og fartsmåler og andre fartsdempende tiltak i boligområdene som blir berørt vurderes fortløpende.

Vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme på ny og midlertidig skilting og vise hensyn. Kartet under viser med rødt og rosa der arbeidet i Ringgata vil være. Grønt er alternative fylkesveger. 


Se større kart

 

Her i krysset Ringgata/Furnesvegen kommer ny rundkjøring og nytt ledningsnett.Flere detaljer om dette anleggsprosjektet
Statens vegvesen bygger rundkjøring i krysset fylkesvei 77 Ringgata-fylkesvei 222 Furnesvegen (ved Glasshuset) i Hamar. Hias og Hamar kommune legger nye vann- og avløpsledninger i Ringgata. Det var byggestart for ledningsnettet i januar 2017, og prosjektet skal etter planen være ferdig i august 2018, hvis det ikke oppstår uforutsette forsinkelser på materiell. 

Arbeidet skal gi oss en god og robust infrastruktur i forhold til kapasitet og framtidige behov. Men det er ikke mulig å gjennomføre dette prosjektet uten at trafikk og beboere blir berørt. Alle parter jobber hele tiden for at ulempene skal bli minst mulig.

Verdt å merke seg

  • En kjørefil i hver retning i Furnesvegen vil være åpen i så og si hele anleggsperioden, men folk må være forberedt på en periode med omkjøring. Omkjøringene vil bli godt skiltet. 
  • Det er riggplass på parkeringsplassen ved den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole).
  • I byggeperioden må det påregnes noe forsinkelser for trafikantene.
  • Alle som har mulighet til det, oppfordres til å gå eller sykle eller kjøre buss. For bussruter se www.hedmark-trafikk.no
  • For mer informasjon: Statens Vegvesens side om prosjektet.

Historikk: 

Fase 1: Perioden 2. januar – 19. mai 2017:
 
Det bygges nytt vann- og avløpsanlegg fra den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole) til Maths Pedersens gate. I byggeperioden var Ringgata stengt fra
Maths Pedersens gate til den gamle yrkesskolen. Asfalt er nå ferdig lagt på strekningen der arbeidet er ferdig og gata åpnet igjen. 

Fase 2: Perioden mai – oktober 2017: Det skal bygges rundkjøring og nytt vann- og avløpsanlegg fra Tiger'n (Solvangvegen) til krysset Furnesvegen/Ringgata. Sommeren 2017 pågikk det forberedende arbeider med riving av eiendommer og støttemurer fram til uke 32 og Ringgata var da åpen. Ringgata ble stengt i uke 32, og da på strekningen fra Tiger\n til krysset Furnesvegen/Ringgata.
Les faktaark fase 2