Ringgata - parti fra Tigeren og opp mot Glasshuset.Anleggsarbeidet som skal gi nytt ledningsnett for vann og avløp og ny rundkjøring i Ringgata er delt inn i tre faser:

Fase 1: Perioden 2. januar – 19. mai 2017: Det bygges nytt vann- og avløpsanlegg fra den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole) til Maths Pedersens gate. I byggeperioden var Ringgata stengt fra
Maths Pedersens gate til den gamle yrkesskolen. Asfalt er nå ferdig lagt på strekningen der arbeidet er ferdig og gata åpnet igjen. 

Fase 2: Perioden mai – oktober 2017: Det skal bygges rundkjøring og nytt vann- og avløpsanlegg fra Tigern (Solvangvegen) til krysset Furnesvegen/Ringgata. Sommeren 2017 har det pågått forberedende arbeider med riving av eiendommer og støttemurer fram til uke 32 og Ringgata har kunnet vært åpen. Ringgata blir stengt i uke 32, og da på strekningen fra Tiger\n til krysset Furnesvegen/Ringgata.
Les faktaark fase 2

Fase 3: Perioden oktober 2017 – september 2018: Det bygges nytt vann- og avløpsanlegg fra Furnesvegen til den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole). Det skal også bygges støttemurer på denne strekningen. I tillegg bygges det nytt vann- og avløpsanlegg på en strekning i Brennbakkvegen.
Ringgata blir stengt fra krysset Furnesvegen/Ringgata til Stafsbergvegen. Bygging av rundkjøring fortsetter. I tillegg senkes Ringgata mot vest.

Fasekart

Trafikk i området
Arbeidet som pågår gir trafikale utfordringer, og særlig boområdet Mæhlumsløkka har blitt berørt og fått ekstra trafikk i fase 1. Her ble det etter en tid skiltet gjennomkjøring forbudt, og trafikanter ble henstilt til omkjøring via 
Furnesvegen, Solvangvegen, Nic. Hellands gt, Stafsbergvegen, Kåtorpvegen, Vognvegen og Aluvegen. Trafikkteller og fartsmåler har også vært montert. Vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme på ny og midlertidig skilting og vise hensyn. Kartet under viser med rødt og rosa der arbeidet i Ringgata vil være. Grønt er alternative fylkesveger. 


Se større kart

 

Her i krysset Ringgata/Furnesvegen kommer ny rundkjøring og nytt ledningsnett.Flere detaljer om dette anleggsprosjektet
Statens vegvesen bygger rundkjøring i krysset fylkesvei 77 Ringgata-fylkesvei 222 Furnesvegen (ved Glasshuset) i Hamar. Hias og Hamar kommune legger nye vann- og avløpsledninger i Ringgata. Det var byggestart for ledningsnettet i januar 2017, og prosjektet skal etter planen være ferdig i august 2018, hvis det ikke oppstår uforutsette forsinkelser på materiell. 

Arbeidet skal gi oss en god og robust infrastruktur i forhold til kapasitet og framtidige behov. Men det er ikke mulig å gjennomføre dette prosjektet uten at trafikk og beboere blir berørt. Alle parter jobber hele tiden for at ulempene skal bli minst mulig.

Verdt å merke seg

  • En kjørefil i hver retning i Furnesvegen vil være åpen i så og si hele anleggsperioden, men folk må være forberedt på en periode med omkjøring. Omkjøringene vil bli godt skiltet. 
  • Det er riggplass på parkeringsplassen ved den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole).
  • I byggeperioden må det påregnes noe forsinkelser for trafikantene.
  • Alle som har mulighet til det, oppfordres til å gå eller sykle.
  • For mer informasjon: Statens Vegvesens side om prosjektet.