Illustrasjonsfoto for ladepunkt for elbil.Hamar kommune har søkt Miljødirektoratet om støtte til etablering av ladepunkt for elbiler og innkjøp av el-sykler til kommunal drift. Kommunen har nå fått denne søknaden innvilget.  

  • Hamar kommune får 938 400 kroner (50 % av dokumenterte kostnader) til etablering av 48 nye ladepunkter til kommunale kjøretøy.
  • Hamar kommune innvilges støtte til innkjøp av 10 el-sykler.

Gode signaler
Miljødirektoratet ser positivt på at kommunen forsøker å redusere bilbruk og skifte ut fossildrevne biler i egen bilpark. De mener at satsingen i Hamar vil kunne ha overføringsverdi til andre norske kommuner, som ønsker å redusere sine utslipp.

Vil bli en foregangskommune
Hamar Kommune har i dag cirka 150 person- og varebiler som er drevet av fossilt drivstoff. Disse brukes i hovedsak innen helse og omsorg. Der biler må brukes, vil kommunen i størst mulig grad erstatte dagens bensin- og dieselbiler med biler drevet av fossilfritt drivstoff. For å begrense bilbruken, vil det også satses på el-sykler til bruk i sentrum og andre egnede områder.

Hamar Kommune har som mål å bli "best i klassen" i Mjøs-området når det gjelder klimavennlig transport. Med denne satsingen og tilskuddet som gis, er man et godt stykke på veien.