Kommunestyret stemmer i jernbanesakenHamar kommunestyre har i møte 21. desember 2016 vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal med trase Øst gjennom Hamar. Planen innebærer at jernbanen legges om og svinger av mot nord ved passering av Åkersvika, ny stasjon etableres ved Vikingskipet og dobbeltsporet går åpent gjennom Disenområdet og kulturlandskapet på Børstad før den dukker ned under Furnesvegen og går videre i tunnel under Solvang og Furuberget. 

Avstemmingen ble lagt opp slik at kommunestyrerepresentantene stemte over ett og ett alternativ. Dette ga mulighet for å stemme på flere alternativer, og ga en bred politisk oppslutning om det alternativet som gjensto og ble valgt til slutt.

  • Alternativ Vest med kulvert fikk 14 stemmer.
  • Alternativ Øst fikk 38 stemmer (en stemme mot).

Se hele vedtaket i protokoll fra møtet her så snart den er klar (se sak 198/16). Videopptak fra møtet er også tilgjengelig.

Departementet avgjør
Det er fremmet innsigelser fra statlige  myndigheter til alle fire trasealternativer gjennom Hamar. Både Jernbaneverket og Fylkesmannen i Hedmark har innsigelse til trase Øst. Planen er dermed ikke rettskraftig selv om den er vedtatt av kommunestyret. Det vil bli gjennomført meklingsmøte hos fylkesmannen 11. januar, før saken sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling. Departementets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.