Formålet med planarbeidet er Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av gode boligområder, samt følge opp kommunedelplanens krav til bevaring. Innenfor en fastlagt struktur som gir området helhet og gjenkjennelighet, gis det rom for mindre variasjoner i byggehøyder og volumer. Den detaljerte reguleringsplanen vil omfatte leilighetsbygg.

En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende for nye utbygginger og bruksendringer.

Mer informasjon

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog.

Oppfordring til å uttale seg

Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planarbeidet og oppfordres til å komme med innspill i startfasen av planarbeidet. Vi ønsker opplysninger om faktiske forhold og synspunkter på interesser som bør vurderes i den videre planprosessen. Dette kan for eksempel være bruk av egen eiendom eller planer for endret bruk av eiendom. Det kan også være naboer eller organisasjoners kjennskap til spesielle verdier i området tilknyttet kulturminner, friluftsliv, biologisk mangfold eller områder hvor det må tas spesielt hensyn til farer eller ulemper. Uttalelse kan få betydning for det som planlegges, for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av plan.

 

Forholdet til plan- og bygningsloven

Planoppstart varsles i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8. Hamar kommune har besluttet at planen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, i følge plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Hamar kommune har foreløpig vurdert at det ikke er behov for å inngå utbyggingsavtale, i følge plan og bygningsloven § 17-1.

 

Videre prosess

Eventuelle innspill til planoppstart vurderes av forslagsstiller. Det vil ikke bli sendt ut svarbrev på innspill, men innsendte merknader vil framgå som del av grunnlaget for reguleringsplanforslaget. Planmyndigheten vil behandle forslag til plan før utlegging til offentlig ettersyn.

Innspill til planarbeidet sendes innen 11. mars 2017

Henvendelse og innspill sendes

HRTB AS ARKITEKTER MNAL, v. Harald Lone

Tlf. 95056705

Epost. hlo@hrtb.no

Adresse: St Olavs gate 28, 0166 Oslo. 

Eller

HCK Utvikling AS, v. Emil Mytting

Tlf. 40535426

Epost: emil@hckeiendom.no

 

Innspill merkes med planID 077400.

Kommunens saksbehandler er:
Bård Sødal Grasbekk, Arealplanavdelingen,

bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no,

tlf: 62 56 30 41

 

 

planavgrensning
flyfoto