Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Detaljreguleringsplan for Grønnegata 97 til offentlig ettersyn

Formannskapet har den 1. mars 2017, sak 40/17, vedtatt å legge planforslaget til offentlig ettersyn. Formålet er å tilrettelegge for fortetting av eiendommen med boliger. Dette søkes gjennomført på en måte som ivaretar verneverdiene.

Planforslaget er utarbeidet av Feste NordØst AS på vegne av Arnulf Øien som utbygger.
Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er 4. mai 2017.

Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang.

Synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes via kommunens digitale  PlanDialog 
eller per epost til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Etter offentlig ettersyn legges reguleringsplan fram for kommunestyret for vedtak.  Av saksfremstilling vil det fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Parter og andre som har avgitt uttalelse vil bli underrettet om vedtak, sammen med opplysning om klageadgang og frister. Vedtak av reguleringsplan forventes i juni 2017.

Saksbehandler er Bård Sødal Grasbekk, bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no, 62563041.

Illustrasjon - fasade
Sist endret: 10.03.2017
|
|
|