• INVITERER TIL DIALOG: Synspunkter og meninger om folkehelse er tema for dialog onsdag 1. mars, og kommuneoverlege Hege Raastad håper lag og foreninger kjenner sin besøkelsestid.  FOTO: HAMAR KOMMUNEFolkehelseloven sier at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter skal drive et langsiktig og systematisk arbeid som skal fremme folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller. Men hva betyr dette? Og hvordan gjøre det på best mulig måte?

Kommuneoverlegen innledet
I dialogmøtet innledet kommuneoverlege Hege Raastad innlede om temaet før deltakerne fikk diskutere i grupper rundt bordene. 

- Med mellom fem og sju personer rundt hvert bord sikret vi at alle kunne komme til orde. En ordstyrer ved hvert bord holdt tråden i det hele, forteller Hege Raastad.
 
Aktuelt for mange foreninger
Raastad sier at deltakelse i lag og foreninger, og det arbeidet som skjer i lag og foreninger, er viktig for  folkehelsen.

- Og uansett hvilken forening man er i, er det viktig at de ble gitt sjansen til å påvirke folkehelsearbeidet og de målene som Hamar kommune skal sette seg. Vi fikk til gode samtaler om temaet, sier hun.

Sosial ulikhet i helse 
En innbyggerundersøkelse for Hamar i 2014 viste at det er stor sosial ulikhet i folks helse. En utfordring for kommunen, er dermed hvordan man kan skape gode levekår for alle barn, uansett sosial bakgrunn.

En annen utfordring er frafallet i videregående skole og hvordan man kan klare å gi positive utdanningsløp fra barnehagen til og med videregående skole. Noe som igjen sikrer den enkelte jobb og inntekt i framtida. 

En tredje utfordring man ser, er ensomhet og manglende sosial tilknytning. Dette kan gi enkeltpersoner utfordringer både psykisk, økonomisk og materielt. Hvordan kan man skape et godt lokalsamfunn som legger til rette for deltakelse og tilhørighet? 

Medvirkning er viktig
Kommuneplanen for Hamar skal vedtas innen utgangen av 2017, og drøftingene om folkehelse er en av flere arenaer der det er invitert til medvirkning i arbeidet. Det har også vært åpnet for innspill på visjon, og det er holdt gjestebud der integrering og mangfold har vært tema. Åpne folkemøter om byutvikling, har også vært godt besøkt i Hamar.  

Full kommunestyresal på møte om folkehelse.