Statsbygg har på oppdrag fra Kriminalomsorgen utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for Hedmark fengsel avdeling Ilseng. Planområdet ligger delvis i Hamar kommune og i Stange kommune. Formålet med reguleringsplanen er utvidelse av fengselet for å legge til rette for lukkede soningsplasser.

Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt av planforslaget eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Høringsperioden skal være minst 6 uker jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Uttalelsesfrist er fredag 12. mai 2017

Plandokumentene finner du på kommunens digitale PlanDialog :
For Hamar :http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=074700
For Stange : http://tema.webatlas.no/0417/planinnsyn?planid=305

Dokumentene for Hamar er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, avd.kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes via kommunenes PlanDialog eller til:
postmottak@hamar.kommune.no eller Postboks 4063, 2306 Hamar
post@stange.kommune.no eller Postboks 214, 2336 Stange

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer i plankart og bestemmelser utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.
Ved henvendelse til Arealplanavdelingen i Hamar kommune og Planavdelingen i Stange kommune kan du få utfyllende informasjon og svar på eventuelle spørsmål.

Saksbehandler i Hamar kommune er: Per Johansen, tlf.: 62563048
e-post: per.johansen@hamar.kommune.no
Saksbehandler i Stange kommune er: Lina Frogner Orre, tlf.: 48143178
E-post: lfo@stange.kommune.no
 

Planområdet