Kommuneplanen for Hamar skal revideres. I den forbindelse ønsker kommunen å framskaffe et bedre grunnlag for å kunne si noe om hvor høy utnyttelse vi skal ha i boligområdene. Fortetting er ønsket, men kanskje ikke hvor som helst. Hvilke prinsipper skal legges til grunn og hvilke rammer skal legges for fortetting i boligområdene?

Oppdraget med analyser er satt bort til Asplan Viak som konsulent gjennom rammeavtale, mens det blir en vurdering for kommunen hvordan resultatene skal håndteres i kommuneplanen og hvilke signaler som skal gis der. Grunnlaget for analysene vil bl.a. være kommunens kulturminneplan, temakart og retningslinjer for estetikk, arkitektur og byform.

Hensikten med analysene er at kommunen skal bli mer forutsigbar, både for utbyggere og innbyggere/nabolag, og kanskje kan vi stimulere til fortetting med kvalitet der det ligger aller best til rette for det.