Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Detaljreguleringsplan for Nedre Furuberget pumpestasjon til offentlig ettersyn

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hamar Formannskap den 5. april 2017 sak nr. 69/17 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for pumpestasjon for å trygge vanntilgangen i Hamar.

Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill.

Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, avd.kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes innen 3. juni 2017 via kommunens digitale  PlanDialog 
eller per epost til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Saksbehandler er Bård Sødal Grasbekk, bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no, tlf.: 62563041.
 

planområde
Sist endret: 18.04.2017
|
|
|