Collage fra scenrioarbeidet.Samtidig ønsket kommunen å ha en ekstern aktør til å se kommunen og til å utfordre på framtidsperspektiver. Derfor valgte kommunen å engasjere forskningssjef Carsten Beck fra Institutt for Fremtidsforskning (IFF) i København for å lede en scenarioprosess med politisk og administrativ ledelse. 

Ambisjonen i kommuneplanarbeidet er å beskrive hvor Hamar skal være i 2030. Hvor vil vi med lokalsamfunnet? Scenarioplanlegging er en arbeidsmåte for å beskrive dette.

Scenarioprosessen pågikk i januar og februar 2017 med følgende elementer:

 1. Gjennomgang av Megatrender
 2. Valg av scenarioakser
 3. Utarbeidelse av scenarioer
 4. Utarbeidelse av strategiske konsekvenser og SWOTS for hvert scenario
 5. Valg av det mest sannsynlige scenarioet
 6. Valg av det mest ønskelige scenarioet for Hamar kommune
 7. Utarbeidelse av endelig liste over strategiske konsekvenser og must-win-battles

Prosessen er løpende dokumentert. Resultatet framgår av sluttrapporten. I den er det også henvist til de ulike politiske møter hvor scenarioarbeidet har vært.

IFF mener følgende 5 megatrender bør være en del av det strategiske arbeidet i Hamar (se kap. 2 i rapporten): 

 • Den demografiske utvikling
 • Miljø og ressurser / det grønne skiftet 
 • Kunnskap og utdannelse 
 • Digitalisering av samfunnet og kommunen
 • Polarisering av befolkningen

Formannskapet valgte den 15. februar 2017 «Moderat vekst og innlandshovedstad» som ønsket framtidsbilde for Hamar kommune. For å nå dette framtidsbildet prioriterte formannskapet fem «must-win-battles» som må stå i fokus for å skape et Hamar som beveger seg mot det ønskelige scenario:

 1. Å bli kunnskapsbyen. 
 2. Å bli den grønne byen
 3. Å utvikle Hamar som den viktigste byen i og for Innlandet.
 4. Å utnytte beliggenheten. 
 5. Å bli kjent. 

Vedlegg:
•    Sluttrapporten fra scenarioarbeidet
•    Carsten sin presentasjon den 1.2. i FS 
•    Vedlegg til sak 20/17 den 1.2. i FS - ??