Hamar kommune annonserte oppstart av arbeid med ny kommuneplan høsten 2016, og ba om innspill til planarbeidet. Fristen for innspill gikk ut i november 2016.

Om du klikker på kartbildet under kommer du til en kartløsning hvor du kan se hvor det har kommet private innspill om endret arealbruk. Brevene med innspill ligger som vedlegg. Det samme gjelder områdeanalyser for de aktuelle arealene. Om du har problemer med å få åpnet vedleggene, så prøv å åpne kartlenken i en annen nettleser (Google Chrome fungerer bra).

Vi har markert hvilke innspill som geografisk "hører sammen" og som bør vurderes i sammenheng.

Om det er noe du mener er mangelfullt eller feil i oversikten så gi oss gjerne en tilbakemelding!

 

Oppfølging av private innspill

Kommunen har ikke ferdigstilt sin planfaglige vurdering av innspillene ennå. Vurderinger av innspillene vil bli lagt fram i forbindelse med politisk 1. gangsbehandling av kommuneplanforslaget. Det er rådmannen som legger fram en anbefaling til revidert kommuneplan. Det er sannsynlig at noen av de private innspillene tas inn i planforslaget, fordi de vurderes å bygge opp under kommunens arealstrategier, mens andre ikke tas inn fordi de ikke er i tråd med ønsket utvikling. Kommunestyret avgjør endelig hvilke innspill som kommer med i høringsdokumentet. Offentlig høring av kommuneplanforslaget (samfunnsdel og arealdel) forventes omkring oktober/november 2017, og da kan alle som ønsker komme med høringsuttalelse.

 

Kommunen vurderer også på eget initiativ

I tillegg til at kommunen vurderer private innspill og ønsker om arealbruksendringer, vil kommunen på eget initiativ vurdere behov for endringer i kommuneplanens arealdel. Alle forslag til arealbruksendringer i kommuneplanen skal konsekvensutredes, og det må synliggjøres hvordan kommunen ivaretar både egne overordna mål for samfunnsutviklingen og nasjonale forventninger til kommunal planlegging

 

 

Kontaktperson for arbeidet med kommuneplanens arealdel:

Tone Wabakken, tone.wabakken@hamar.kommune.no, tlf. 62 56 30 42