Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Detaljreguleringsplan 074600 Vien sør- vedtatt plan

Kommunestyret i Hamar har i møte den 29. mars 2017, sak 12/17, vedtatt detaljreguleringsplan for Vien sør, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12

Samlet saksframstilling med vedtak, plankart, bestemmelser og beskrivelse er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog. 

Dokumentene kan sendes på forespørsel.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 3 uker fra kunngjøring i lokalavisene (06.05.2017) og sendes :

Hamar kommune
Arealplanavdelingen
Boks 4063, 2306 Hamar

eller til : postmottak@hamar.kommune.no

Saksbehandler er Per Johansen, tlf. 62563048
epost : per.johansen@hamar.kommune.no

 

Sist endret: 26.04.2017
|
|
|