Ny tilskuddsordning for aktiviteter for lavinntektsfamilier
Hamar kommune, avdeling kultur og frivillighet, utlyser nå en ny tilskuddsordning der lag og foreninger kan søke om tilskudd til å organisere/tilby treninger, samlinger, arrangement, åpne kvelder/dager og evt. annet for lavinntektsfamilier for skoleåret 2017-2018.

Fellesarenaer hvor man møtes på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn er viktig, da disse skaper identitet og fellesskap og gir sosial omgang mellom mennesker. Hamar vil gjennom denne tilskuddsordningen bidra til å skape disse arenaene.

Til formålet er det avsatt 250 000 kroner. Dere innen frivillige lag og organisasjoner bestemmer selv hvordan dere vil legge opp tilbudene – og kommunen er gjerne en samarbeidspartner i forhold til formidling av tilbudene dere organiserer.

Søknadsfrist 15. mai. Se eget skjema på kommunens nettsider. Rapportskjema må sendes inn i etterkant: Denne skal fortelle hva dere har fått til og hva det har ført til. Må leveres innen 1. mars 2018.


8. mai i Hamar – markering av frigjørings- og veterandagen
Militære veteraner fra de fire kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange som har deltatt i militære operasjoner ønskes velkommen til en markering i Hamar 8. mai. (Familie kan også være med.) Programmet starter kl.18.00 i Strandgateparken. Nærmere informasjon på kommunens nettside.


Detaljreguleringsplan for Vien Sør.
Kommunestyret i Hamar har i møte 29.03.17, sak 12/17, vedtatt detaljreguleringsplan for Vien Sør, planid 074600. Samlet saksframstilling med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens
PlanDialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=074600
Eller fra www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner med lenke til PlanDialog.
 
Vedtaket kan påklages. Eventuell klage må framsettes innen 3 -tre uker fra kunngjøring. Klage sendes elektronisk via Plandialog, eller skriftlig til Hamar Kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes overfor kommunen innen 3 – tre år etter kunngjøring.
 

Rammeplan for vann og avløp ved Brumund Sør
Planene med saksdokumenter kan ses på www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner.
Ved henvendelse til Byggesaksavdelingen, kan du få se sakens dokumenter og få veiledning hvis du ønsker det. Ta evt. kontakt med saksbehandler Renathe Ryberg på tlf. 62 56 32 01, eller på e-post renathe.ryberg@hamar.kommune.no  
Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker.