Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Varsel om oppstart av detaljregulering for Seminargata 31 og Østregate 1 og 3.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8, kunngjøres det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Seminargata 31 og Østregate 1 og 3 i Hamar kommune. Planområdet er avgrenset som vist på kartet og arealet er på ca. 2,9 daa.

Forslagsstiller er Phillips Eiendom Hamar AS og Hamar kommune.
Gjeldende planer for området er Kommuneplan for Hamar 2011-2022 der arealet er avsatt til sentrumsformål, og Kommuneplan for sentrum, der arealet er avsatt til bolig eller offentlig eller privat tjenesteyting. Hjørnebygget i Østregate 1 ligger i hensynssone for Bevaring bygning og annet, og kommunen ønsker bygningen fortsatt bevart.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for kvartalssupplerende bebyggelse, med boligutbygging i deler av kvartal 42 langs Østregate og Seminargata. Planforslaget vurderes i hovedtrekk å være i tråd med gjeldende planer men med følgende avvik: eiendom 1/162 foreslås regulert med kombinert formål bolig og offentlig/ privat tjenesteyting og ikke kun bolig som er formålet i gjeldende plan.
Hamar kommune har besluttet at planforslaget ikke omfattes av krav til planprogram og konsekvensutredning.

Planarbeidet kan følges på Hamar kommunes digitale  PlanDialog 

Merknader til planarbeidet sendes innen den 15. juni 2017 via www.facebook.com/planmaker.no eller per mail til Anderssen + Fremming, wo@ar-ark.no gjerne med kopi til Planmaker, andreas@planmaker.no, eller per post til Anderssen + Fremming v/ Willy Olsen, P.b. 556, 2304 Hamar.

Spørsmål kan rettes til Willy Olsen, tlf: 957 58 835 eller Andreas Corneliussen, tlf: 962 29 102.
 

skråfoto
Sist endret: 15.05.2017
|
|
|