- Jeg er stolt av jobben som gjøres for barna og familiene i Hamar, sier leder for Familie og levekår, Anne Olen Aasen.

Suksesshistorier:
• 17 familier har gått fra leid til eid bolig med hjelp av Husbankens virkemidler
• Etablering av kommunalt møbellager – et «kinderegg-prosjekt»: Gir gjenbruk, sysselsettingsarbeidsplasser og billigere bosettingskostnader
• Home Start familiekontakten har 35 frivillige som har hjulpet til i familier med til sammen 100 barn

Helsestasjonen har en «portefølje» på 7.400 barn og unge. Helsesøstrene følger barna fra de ligger i mors mage til de går ut av videregående skole. Så godt som alle har sin «egen» helsesøster, og både skolehelsetjeneste og ungdomshelsetjenesten er et godt «sikkerhetsnett» for de som vokser opp i Hamar.

- Vi når godt ut med både rådgiving og vaksinasjon mot sykdommer som livmorhalskreft og hjernehinnebetennelse,
forteller Anne Ole Aasen.

Hun er også glad for at reisevaksinen ble «reddet» gjennom å innføre en noe høyere egenandel i årets budsjettbehandling.

2016 var et spesielt år med tanke på antallet flyktninger som kom til Norge. I Hamar ble det tatt et stort ansvar, og 103 flyktninger ble bosatt. Det er en dobling fra 2015, og godt jobba, rett og slett. Anne Olen Aasen ønsker også å rose barnevernet som etter år med fristoverskridelser klarte å få sakene unna. I siste halvdel av fjoråret behandlet de alle saker innen fristen.

Omstilling
I løpet av 2016 ble Flyktningkontoret, bofelleskapene for enslige, mindreårige flyktninger og Hamar læringssenter samlet under felles ledelse. Dette for å samle kompetansen og bruke ressursene mer fleksibelt på tvers av bosetting og kvalifiseringsområdet. 

De høye sosialutgiftene i Hamar måtte tas tak i, og det ble mot slutten av året innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakerne.

– Vi ser at dette har hatt en preventiv virkning. Antall sosialhjelpsmottakere og utgiftene til dette formålet går ned, sier Aasen. Hun legger til at de også har arbeidsrettet introduksjonsprogrammet for flyktninger i større grad, hvilket igjen gjør det lettere for dem å komme ut i jobb etter endt program.

Det ble for øvrig foretatt en organisatorisk justering i 2016: Tjenester for voksne innen fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og rus, ble overflyttet fra Familie og Levekår til Helse og omsorg. 

Utfordringer
- Vi har en samfunnsutfordring med at antall unge uføre øker. Drop-outs fra skolene og sammensatte problemer, gjør at en del aldri kommer ut i jobb. Dette må vi gjøre noe med, sier Anne Olen Aasen. Tidlig og koordinert innsats fra foreldre, skole og hjelpeapparat er nødvendig for å sikre at unge fullfører skolen og får seg jobb og egen inntekt. Situasjonen krever et nasjonalt krafttak, mener hun.

Fattige barn og fattige familier, er en annen utfordring Anne Olen Aasen og hennes kolleger møter til daglig. Det viktigste er å sørge for at de voksne får bedre økonomi gjennom arbeid, og så må vi passe på at barna får muligheten til et godt og aktivt liv uavhengig av foreldrenes økonomi. 

– Vi har et godt samarbeid med frivillige, dyktige organisasjoner og næringsliv i Hamar om å bedre
hverdagen for denne målgruppa, sier Anne Olen Aasen.