– Arbeidet er spennende og krever stor grad av omstilling. Målinger og tilbakemeldinger viser at vi er på god vei, sier Anne-Grete Melby.

Suksesshistorier:
• Framtidsrettede investeringer: Bygget Lundbo barnehage (6 avdelinger), spadestikk tatt for utbygging av Greveløkka skole og nytt gymbygg på Rollsløkken innviet.
• Hamar er en realfagskommune (samarbeid barnehager, barneskoler og ungdomsskoler)
• Hamarskolen er nr. 15 på Kommunebarometeret.

Anne-Grete Melby, som er øverste leder for barnehage og skole i Hamar, kan vise til en rekke investeringer og satsingsområder som innbyggerne kan være stolte av. Nybygg og gode vedlikeholdsrutiner gjør at både barnehager og skoler holder høy bygningsmessig standard sett under ett. Kompetansen hos de ansatte er god, og lange søkerlister ved ledighet, viser at Hamar har attraktive arbeidsplasser.

Hamarskolen har også tatt digitale steg, og fra høsten 2017 får alle førsteklassinger og ungdomsskoleelever
nettbrett. 

Omstilling
- Å finne en god balanse mellom bøker og andre digitale verktøy, er viktig, Dette krever ny kompetanse hos de ansatte og omstilling i hverdagen. Utrolig spennende. Vi må følge tett på forskningen for å se hva som gir ønsket
effekt, sier Melby. 

I barnehagene pågår nå en omstilling til større og mer funksjonelle enheter. 

- Voksentettheten rundt det enkelte barn er den samme som før. Men vi effektiviserer administrasjonen
og får sterkere fagmiljøer, sier hun.

Utfordringer i forhold til personale
Anne-Grete Melby ser med noe bekymring på framtidig rekruttering til lederstillingene i både skole og barnehage.
- De er komplekse jobber med mange krav, mange å forholde seg til; elever, foreldre og ansatte og mange kan nok føle seg alene med et stort ansvar. I Hamar jobber vi mye med kompetanseutvikling, bygger lederteam ved skolene og nyutdannede lærere veiledes for å bli værende i yrket, forteller hun.

Utfordringer i forhold til innhold
Anne-Grete Melby ser også innholdsmessige utfordringer innen oppvekstsektoren. 

- Unge i dag møter en mengde krav både på fritida og på skolen. Vi skal ruste dem best mulig for voksenlivet; vi skal sørge for både danning og utdanning, sier Melby. 

Målinger og det meste av offentlig oppmerksomhet rettes imidlertid mot oppnådde resultater i fagene. Men å gi barn og unge en god oppvekst, er mye mer enn et ensidig fokus på faglige prestasjoner.

- Vi legger mye ressurser også i dannelsesbiten og de verdier vi ønsker barn skal ha. Opplæring og oppvekst er i så måte den viktigste sektoren for å skape gode lokalsamfunn og et godt fundament for framtida, sier hun.

Anne-Grete Melby avslutter med å opplyse at det nå jobbes nasjonalt med ny rammeplan for barnehagene
og et nytt verdigrunnlag og ny læreplan for skolen. Selv blir hun pensjonist etter 17 år som øverste leder for opplæring og oppvekst i Hamar kommune.