Et godt samarbeidsklima mellom politisk og administrativt nivå har gjort endringene mulig.

Suksesshistorier:
• God økonomistyring har gitt bedre balanse mellom inntekter og utgifter
• Nyttige og godt gjennomførte medvirkningsprosesser i jernbanesaken.
• Det amerikanske selskapet EON Reality valgte Hamar og Elverum når de skulle utvide sin virksomhet i Europa.


Martin Wilisoo, Kjell E. Vada og Andre Holen- Flere år med svake driftsresultater hadde gitt oss betydelige økonomiske utfordringer. Både administrativt og politisk har vi i 2016 jobbet for å komme i pluss og for å få en økonomisk buffer, sier økonomisjef Martin Wilisoo. 

I praksis har stabene innarbeidet budsjettkutt på 10 % og minsket antall ansatte med 7 %, og ethvert avvik i organisasjonen har måttet bli fulgt opp av tiltak for å holde budsjettet. Dette, sammen med økt innflytting, statlige overføringer og en politisk ledelse som har vist måtehold, har gitt et positivt resultat med gledelige 50 millioner kroner for hele kommunen. 

God økonomistyring og de siste års investeringer for en framtidsrettet byutvikling i Hamar, gjør at stabslederne ser at vi nå er godt rustet til å ta imot økt vekst både i forhold til innbyggere og næring. Ved å knytte næringssjef, eiendomsutvikling og arealplan nærmere rådmannen, ønsket man å ta et sterkere grep om utviklingen. investeringer som gjøres i ny infrastruktur; jernbane og E6, har stor betydning for Hamar-regionen.

- Engasjementet som vi har sett rundt trasévalg for jernbanen, har vært gledelig og stimulerende. Vi ser tydelig at mange er opptatt av utviklingen av byen, og medvirkningsprosessene har vært en suksess, sier Kjell E. Vada.

Andre Holen legger til at det nå graves for fiber flere steder både i Hamar sentrum og i Vang. I Vang har også lokalbefolkningen stått på for å få fortgang i utbyggingen gjennom «dugnadsfiber». Det positive som skjer i Hamar er dessuten godt kommunisert ut via presse og egne kanaler, og Hamar kommune har blitt en synlig aktør i sosiale medier. Kommunens Facebook-side er nå av de ti største kommunesidene i landet.

Omstilling
I tillegg til den nevnte reduksjonen i antall ansatte, som har skjedd gjennom naturlig avgang, har kommunen blitt tydeligere innen nærings-, eiendoms- og arealutvikling., Omstillingene har også gjort seg utslag i omorganisering for å samle ressursene innen HR, arkiv, IKT og service/kommunikasjon. 

I kommunikasjon med innbyggerne, har kommunen tatt i bruk digital korrespondanse med mottakernes digitale postkasser – «svar ut».

Utfordringer
Arbeidet med kommuneplanen («alle planers mor») er påbegynt og skal avsluttes ved årsskiftet 2017/2018, hvilket er ambisiøst for en slik oppgave. Å være gode nok på medvirkning, både i arbeidet med kommuneplanen, og i utviklingen av kommunen for øvrig, er krevende men viktig, samtidig som framdriften skal holdes oppe. 

I forhold til kommunens ansatte, er det å ha rett kompetanse og rett bemanning i forhold til nye oppgaver, alltid en utfordring. Rekrutteringsprosessene er omfattende, og gjennomsnittsalderen tilsier at kommunen står foran en betydelig utskifting av ansatte med lang erfaring. Som en parentes til dette, kan nevnes at kommunen i desember delte ut rekordmange gullklokker; til over 100 ansatte.

Gjennom året er det utført mye godt arbeid innenfor mange områder blant annet for å redusere antallet sykmeldinger og for å redusere deltid.