Tittin Wold, Gro Elisabeth Bråten og Miguel da LuzDen nye oppvekstplanen skal danne grunnlaget for kommunens utviklingsarbeid og strategier, ikke bare når det gjelder barnehage og grunnskole, men også for andre viktige arenaer for barn og unge. Oppvekstplanen skal gjelde for hele aldersgruppa 0 -18 år.
 

Begeistret
Tittin Wold og Gro Elisabeth Bråten er to av de folkevalgte i Komité for kultur og oppvekst som skal være med på å styre prosessen fram mot en ferdig plan. Ved siden av komitéen, er kommunens administrasjon faglige rådgivere og Miguel da Luz er sekretær for komitéarbeidet. 

De folkevalgte snakker med begeistring om det store og viktige arbeidet de får være en del av. Komitéen er et godt politisk verksted, som nå skal forberede saken slik at formannskapet og kommunestyret kan ta en endelig plan-beslutning i begynnelsen av 2018. 

Innspill er viktig
- Men underveis vi trenger hjelp av innbyggerne til å ta gode valg for barn og unge, sier Wold og Bråten. Hvor er vi? Hvor skal vi? Og hvordan skal vi komme oss dit? Hva må vi bevare?  Hva må vi justere?  Hva må vi slutte med? 

Spørsmålene er mange, og de to er klare på at planarbeidet må skje i interaksjon og dialog med foreldrene/foresatte, barnehagene, skolene, helsestasjon, PP-tjenesten, skolehelsetjeneste, flyktningetjenesten, barnevern, kultursektoren og Høgskolen i Hedmark. Det vil derfor bli invitert til workshop i flere av disse miljøene, slik at så mange som mulig kan være med å lage de framtidsbildene for barn og unge som er nødvendig. 

Konkrete invitasjoner til slike framtidsverksteder vil komme til de ulike grupperingene i månedene som kommer. 

Rammer for arbeidet
I planprogrammet heter det at oppvekstplanen skal angi retning for prioriteringene i kommunen, men at den ikke vil gi bindinger for økonomi, da dette er spørsmål som må behandles i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplanprosessene. Oppvekstplanen skal heller ikke ta for seg barnehage- og skolestruktur. Men den skal si noe om hva Hamar kommune skal gjøre for å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Planen skal inneholde en handlingsdel med både mål, tiltak, tidsangivelse, ansvar og virkemidler.  

Disse er med
Komité for kultur og oppvekst består foruten Gro Elisabeth Bråten og Tittin Wold av Helge Hafsahl Karset, Jostein Busterud, Eva Bækkel, Erling Behrens, Osman Kawkabishad, Nora Lundanes Mageli og Geir Ove Ovesen.