Skyphoto fra Hamar: Ankerskogen-områdetUt fra mål om 1,5 % befolkningsvekst i Hamar er det behov for ca 200-250 nye boenheter per år. For hele kommuneplanperioden (12-årsperioden 2018 til 2030) betyr dette at det må bygges ca 2400 til 3000 nye boenheter. Spørsmålet kommuneplanen må avklare er hvor og hvordan dette skal løses.

Hvilke muligheter har vi med dagens planer? 
Potensialet innenfor allerede avsatte og planavklarte utbyggingsområder (i kommuneplan eller reguleringsplan) er ca 5700 nye boenheter, altså omtrent det dobbelte av hva behovet i planperioden er. Av disse er ca 3200 boenheter i sentrumsområdet (leiligheter i blokk) og 2500 utenom sentrum (også her en stor andel leiligheter). Se diagram under som viser hva vi har regnet med i disse tallene. 

Boligpotensiale innenfor sentrum, allerede planavklarte arealer (jan 2017):

Boligpotensiale innenfor sentrum, allerede planavklarte arealer (jan 2017):

 Boligpotensiale utenfor sentrum, allerede planavklarte arealer (jan 2017):

Boligpotensiale utenfor sentrum, allerede planavklarte arealer (jan 2017):

Espern og strandsonen utgjør en stor andel av boligpotensialet, med anslått 1500 nye leiligheter. Det er dermed viktig at vi kommer i gang med utbygging her i tråd med vedtatte planer. Foreløpig er det adkomsten til Espernområdet og uavklarte forhold omkring jernbanen som har satt  utviklingen på vent, men dette er noe vi har tro på kan finne en løsning, slik at det kan startes utbygging på deler av området ganske raskt. 

Det at mulighetene for boligbygging er der betyr ikke nødvendigvis at boligene blir bygget. Det er avgjørende at potensielle utbyggere finner det attraktivt å investere og at markedet ønsker de boligene de vil bygge. I tillegg kan det være andre forhold som gjør at utbygging lar vente på seg, for eksempel uavklart jernbanetrase som utgjør en usikkerhet for noen, eller rekkefølgekrav som på Stafsberg/flyplassområdet.

Boliger i sentrum
Hamar har hatt forholdsvis lite fokus på boliger i sentrum, men i Hamars boligplan fra 2015 er boliger i sentrum trukket fram som en ønsket satsing. Vi vet at det ligger et betydelig potensiale her for at flere kan bo sentralt i Hamar, klimavennlig og tett på servicetilbud og kollektivtilbud, samtidig som sentrumsnære boliger kan bidra til liv og aktivitet i sentrum gjennom hele døgnet. Figuren under viser hvor mange personer som bor i sentrumskvartalene i dag.


Kart over kvartalene i Hamar sentrum

I dag bor det mange eldre i de nye boligkvartalene i sentrum. "De urbane eldre" bruker gjerne byen for kulturopplevelser og handel, og bidrar positivt til byliv. En utfordring er likevel hvilke grep vi kan gjøre for at sentrum skal være et godt boalternativ også for barnefamilier og unge voksne, slik at vi får et blandet bomiljø.

 

Ulike typer boliger
Hamar kommune ønsker å tilby en variasjon i boligtyper. Det bygges mest nye leiligheter, men samtidig bidrar dette til at eldre eneboliger blir tilgjengelige på boligmarkedet fordi mange velger å flytte fra enebolig til leilighet.

For Ingeberg pågår det arbeid med områderegulering for områdene vest for Gåsbuvegen, som forventes avklart i løpet av høsten 2017. Her er det plass til et stort antall nye boliger, i hovedsak rekkehus og eneboliger. Også på Hjellum er det ferdig regulerte arealer for utbygging av rekkehus og flermannsboliger.

 

Hvordan går det med boligbyggingen? 
Det har aldri vært ferdigstilt så mange nye boliger i Hamar som i fjor (2016), da ble det ferdigstilt 244 nye boenheter. Vi bør fortsatt holde dette nivået i boligbyggingen for å holde tritt med forventet befolkningsøkning, som også var rekordhøy i 2016 med 1,6 % vekst. Om befolkningsøkningen fortsetter på dette nivået vet vi ikke. Hamar er i stor grad avhengig av innvandring for å få et befolkningsoverskudd, men det er grunn til å tro at de store samferdselsprosjektene med firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane, sammen med satsingene på bykvalitet og bokvalitet, vil kunne gjøre Hamar til en attraktiv mellomstor by å flytte til i årene framover. 

Årlig folkevekst og boliger.