Reguleringsprosessen er i gang, og  17. april ble det holdt åpent møte hvor det ble presentert en mulighetsstudie for området. Last ned mulighetsstudien her.

Reguleringsplanen vil være ferdig i løpet av høsten 2018. 

Området
Områdets størrelse: 20 mål. Kommunestyret har vedtatt at 16 mål skal brukes til boliger
(300-400 boenheter) og 4 mål til kommunal virksomhet.

Kommunestyrets vedtak 26. april 2017 (sak 35/17 )

  • Område som reguleres: Ankerskogen g.nr 1/ br. nr 2662 med nødvendig tilstøtende områder
  • ​Formål: etablere boligbygging med høy utnyttelse, anslagsvis 300 - 400 boenheter og 4 dekar til offentlig formål.
  • Videre føringer:
    • Kommunen som eier stiller tydelige krav om gode klima- og miljøløsninger, og at det øremerkes boliger som også dekker boligsosiale behov – for eksempel gjennom tilvisningsavtaler.
    • Kommunen vil selge utbyggingsområder etter konkurranse på konsept og pris, slik at flere aktører eventuelt kan delta i utbyggingen.
    • Eksisterende Lundbo-villa med hageanlegg er vernet og kan benyttes til bolig/aktivitet/kontor slik som det er vurdert i mulighetsstudien. Villaen kan selges dersom ikke kommunen finner en hensiktsmessig løsning på eieform og drift.

Kontaktpersoner
Prosjektleder: Reidar Aas. reidar.aas@hamar.kommune.no, telefon 959 72 244.
Konsulent: Arnstein Dale, Norconsult. arnstein.dale@norculsult.com, telefon 454 04 469

Klikk her for kart i webversjon.