Oppstart av planarbeid Parkgata 32-34
I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering av Parkgata 32-34 i Hamar kommune. Tiltakshaver er Hamar kommune.  Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging på området som ligger mellom Parkgata 32 og P. Sandviksgate. Deler av St. Olavs gate, Parkgata, Østregate og Enggata reguleres også for å vurdere gateutformingen og for å sikre en sammenheng i planbasen til Hamar kommune. I tillegg ligger Fougner Lunds plass innenfor planområdet.
 
Grunneiere naboer og gjenboere varsles direkte. Planprosessen kan følges på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/oppstartplanarbeid

Innspill til planarbeidet kan sendes pr e-post til: ard@norconsult.no eller pr post til: Norconsult AS, Torggata 22, 2317 Hamar, innen 18.08.2017.

Alle innspill til planoppstart og planprogram vil bli vedlagt planforslaget når dette sendes kommunen for behandling. Evt. spørsmål kan rettes til Norconsult ved Arnstein Dale på tlf 454 04 469.