Forslagsstiller er Raubekkgata Eiendom AS.

Gjeldende planer for området er Kommuneplan for Hamar 2011-2022 der arealet er avsatt til boligbebyggelse.

 

Intensjonen med planen er å legge til rette for boligbebyggelse. Planforslaget er i hovedsak i henhold til gjeldende planer, men med endringer i bestemmelsene om grad av utnytting og maksimal byggehøyde.

 

Hamar kommune har besluttet at planforslaget ikke omfattes av krav til planprogram eller konsekvensutredning.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Hamar kommune og Veidekke ASA.

 

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog

 

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Innspill til planarbeidet sendes innen 07.07.2017 til Studio NSW v/Morten Nilsen e-post mn@studionsw.no eller pr post til Studio NSW v/Morten Nilsen, Pb. 13, 2301 Hamar. Tlf. 476 79 472.

 

 

bilde
Skråfoto