I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3, 12-8 og 12-11, varsles herved oppstart av arbeid med detaljregulering av eiendommen Sagatunvegen 43, 2317 Hamar. Planavgrensningen er vist på kartet.

 

Forslagsstiller er Ingrid Rustad Johansen og Petter Bakke.

Gjeldende planer for området er Kommuneplan for Hamar 2011-2022 der området er regulert til boligformål. Boligen er SEFRAK-registrert. Eiendommen ligger i kommunedelplan for kulturminner (KDPK) med verneklasse 1, merket gul. Statusen i KDPK vil i utgangspunktet gi grunnlag for krav om reguleringsplan for oppføring av et tilbygg.

 

Intensjonen med planen er å legge til rette for tilbygg til eksisterende bolig, samt oppgradering av eksisterende bolig med hensyn på vinduer og isolering av yttervegger. 

 

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog

 

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Innspill til planarbeidet sendes innen 31.07.2017 til Studio NSW v/Morten Nilsen e-post mn@studionsw.no eller pr post til Studio NSW v/Morten Nilsen, Pb. 13, 2301 Hamar. Tlf. 476 79 472.

 

 

bilde
skråfoto