Tiltakshaver er Strandvegen Hage AS og Plan1 AS er forslagsstiller. Planområdet er ca. 6,5 dekar, består av gnr.1 og bnr. 3839 i Hamar kommune, og grenser inntil Strandvegen/Birkebeinervegen mor sørvest vis avis Jernbanemuseet på Martodden, ca. 200 meter vest for Storhamar videregående skole.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus.

Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2011-2022 og regulert til bolig (området B9) i reguleringsplan for Martodden vedtatt 05.11.11. Detaljreguleringen vil følge hovedføringene i, og være en detalj av overordnet plan. Det er ikke krav om konsekvensutredning (KU) iht. PBL kapittel 4,§ 4.2, og tilhørende forskrift om KU.

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog

Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader rettes til Plan1 AS, Balder Allè 2, 2060 Gardemoen.

innen 15.08.2017.

Telefon nummer 95920027. E-post: rag@p1.no

bilde
skråfoto