Årets tema var «Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering - en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet?».

Fra Utviklingssenter i sykehjem og hjemmetjenester, Hedmark holdt prosjektlederReidun Hov Reidun Hov foredrag med tittelen «Trygg lindrende omsorg – pasienters og pårørendes oppfatninger». Hun tok utgangspunkt i forskningsprosjektet som er gjennomført i Hamar kommune med samme tittel, og viste videre hvilke tiltak som er iverksatt for pårørende og etterlatte i flere kommuner gjennom prosjekter ved USHT, Hedmark. 

Programmet for konferansen er tilgjengelig via på www.forebygging.no .

Hensikten med nettverk for pårørendeforskning er å "utvikle og styrke forskning om pårørendestøtte og -involvering for å forbedre helse- og velferdstjenestene til pårørende. Deltakere i nettverket er forskere fra ulike universitetet og høgskoler, men også praktikere, pårørende, pasienter og brukere som representerer offentlig- og idealistiske tjenesteorganisasjoner innen somatiske, psykiske og rusrelaterte lidelser. En viktig hensikt er å ha deltakere fra ulike miljøer og posisjoner som gjør det mulig å utvikle praksisnær kunnskap som kan bidra til faglig utvikling av tjenestetilbudet".