Koigen - SkyphotoI Hamar sentrum finnes det fremdeles områder som ikke er registrert med eier i det offentlige eiendomsregisteret, Matrikkelen.

Med hjemmel i Matrikkelloven, tildeles nå området langs Mjøsa fra Ridehuset i vest til jernbaneundergangen i Strandgateparken i øst, et matrikkelregistreringsnummer og registreres i Matrikkelen.

Det aktuelle arealet har i alle år blitt ansett som offentlig areal og blitt vedlikeholdt av Hamar kommune, og Hamar kommune vil begjære eiendomsretten. 

En eventuell klage kan settes frem skriftlig og sendes: Hamar kommune Byggforvaltning og eiendom, postboks 4063, 2306 Hamar - innen 5. august.

Utfyllende informasjon:
Hamar kommune har opptrådt som grunneier av det aktuelle området, og det har aldri blitt reist innsigelser mot kommunens utøvelse av grunneierfunksjonene. Litt mer om arealet det er snakk om:

  • Det vestlige arealet er helt i strandlinjen utenfor kommunal eiendom, og ble gitt i gave til Hamar kommune i 1917 for at det skulle brukes til friområde for kommunen.
  • Arealet ved Koigen er opparbeidet fra sjøgrunn til nå å være et stort offentlig parkareal. Denne opparbeidelsen har skjedd gjennom mange tiår uten at det har kommet innsigelser mot kommunens utøvelse av en grunneierfunksjon.
  • Det østlige arealet har vært offentlig trafikkareal fra 1890-tallet.

Ingen teiggrenser/eiendomsgrenser endres i følge av matrikkuleringen. Arealet som skal matrikkelføres er i dag benevnt som 0/0- eiendom i Matrikkelkartet.. Arealet vil kun få tildelt gårds -og bruksnummer og eiere i Matrikkelen. Matrikkelbrev utstedes ikke.

Hjemmel
Hamar kommune vil begjære eiendomsretten til det aktuelle området med hjemmel i Tinglysingsloven §38A og 38B. Med hjemmel i Matrikkellovens § 13 og Matrikkelforskriftenes § 31, 34, 37 og 69 tildeles parsellen på kart matrikkelregistreringsnummer og registreres i Matrikkelen.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Hamar kommune v/ Reidar Sætveit eller Anne Kristin Solbakken tlf. 62 56 30 00.