Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boliger, næringsvirksomhet og andre bydelsfunksjoner i blokkbebyggelse som kvartalstruktur.

Reguleringen følger hovedsaklig opp områdereguleringsplaner for Espern, Godsområdet, Espern bru og jernbaneverkstedet, hvor området er avsatt til bl.a. boliger, næring, tjenesteyting og kombinerte formål. Det planlegges for avklaring av vernehensyn knyttet til Hamjern-bebyggelsen, og endringer av rekkefølgekrav for infrastruktur og adkomstløsning i overordnede planer.

Planen vurderes ikke å utløse krav om konsekvernsutredning i henhold til plan- og bygningslovens § 4.2.Planarbeidet kan følges på kommunens digitale PlanDialog

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen den 14. august 2017 til :
Asplan Viak AS,
Falsens. gt. 12, 2317 Hamar.
eller på epost :  geir.egilsson@asplanviak.no
spørsmål kan rettes til Geir Egilsson, tlf. 901 88 607

Skråfoto av planområdet
Skråfoto av planområdet