Forslagsstiller er Kari Benum og Knut Stormoen.

Gjeldende planer for området er Kommuneplan for Hamar 2011-2022 der området er regulert til boligformål. Boligen er SEFRAK-registrert. Eiendommen ligger i kommunedelplan for kulturminner (KDPK) med verneklasse 1, merket gul. Statusen i KDPK krever reguleringsplan for oppføring av nybygg.

Eksisterende bolig med hage mot Holsetgata reguleres til bevaring.

 

Intensjonen med planen er å legge til rette for fradeling av nordre del av eiendommen for boligformål, og at eksisterende uthus på eiendommen rives.

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog

 

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 15.08.2017 til Studio NSW v/Marthe Haave, e-post mh@studionsw.no eller pr post til StudioNSW v/Marthe Haave, Pb. 13, 2301 Hamar. Tlf. 957 57 790.

 

 

bilde
skråfoto