Vedtatte detaljreguleringsplaner

1. For Grønnegata 97

Planen ble vedtatt av kommunestyret den 21. juni, sak 60/17 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

2. For Skogsrudjordet

Planen ble vedtatt av kommunestyret den 21. juni, sak 61/17 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Gjelder begge planer:

Saksdokumenter kan ses på www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner.  Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 5. august.

 

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

 

Planer til offentlig ettersyn

1. Detaljeguleringsplan for Ormseter

Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Ormseter. Området som reguleringsplanen omfatter er per i dag benyttet til asylmottak. Reguleringsplanen skal gjøre det mulig å fortsette med denne bruken av området, men skal samtidig også åpne for alternativ bruk av området i fremtiden.

 

2. Reguleringsplan for Gåsbu hyttegrend

Formannskapet vedtok i møte den 28.6.2017, sak nr 17/3288, å legge detaljregulering for Gåsbu hyttegrend ut til offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget er å legge til rette for hyttebygging.
Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:
 

  • via PlanDialog på Hamar kommunes nettside, søk med planID 075700 Gåsbu hyttegrend
  • eller per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Eventuelle spørsmål kan rettes tilingvill.sveen @hamar.kommune.no eller på tlf. 62 56 30 47.


Gjelder begge planer:

Alle som har interesser i ett av områdene oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og evt. komme med innspill. Uttalefrist er 26. august.

 

For nærmere opplysninger om planforslagene, sewww.hamar.kommune.no/offentligettersyn. Plandokumentene er også lagt ut på servicekontoret på Hamar Rådhus og på Hamar bibliotek, avdeling kulturhuset og avdeling Vang.

 

 

Registrering og tildeling av gnr/bnr på Koigen
I Hamar sentrum finnes det fremdeles områder som ikke er registrert med eier i det offentlige eiendomsregisteret, Matrikkelen. Med hjemmel i Matrikkelloven, tildeles nå området langs Mjøsa fra Ridehuset i vest til jernbaneundergangen i Strandgateparken i øst, et matrikkelregistreringsnummer og registreres i Matrikkelen.

Det aktuelle arealet har i alle år blitt ansett som offentlig areal og blitt vedlikeholdt av Hamar kommune, og Hamar kommune vil begjære eiendomsretten. Utfyllende informasjon legges ut på kommunens nettside www.hamar.kommune.no/offentligettersyn

Berørte gis 3 ukers frist til å komme med klage på matrikkelføringen. Klage settes frem skriftlig og sendes: Hamar kommune, Byggforvaltning og eiendom, postboks 4063, 2306