Reguleringsplanarbeidet utføres av Norconsult AS og arkitekt er Studio NSW på vegne av Hamar kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kommunale bemannete omsorgsboliger og kommunale utleieboliger innenfor planområdet. Planområdet er på ca. 4,2 daa og består av eiendommene gnr/bnr 1/4265 og 1/2677 samt tilliggende kommunale veger. Området fremkommer av vedlagte kartutsnitt.

Planområdet er tidligere regulert gjennom reguleringsplanen For en del av Volljordet, planid 647, vedtatt 28.11.2007, og deler av denne blir erstattet av ny plan. Tilgrensede reguleringsplan er Reguleringsplan for Volljordet, planid 511, vedtatt 14.6.1995.

Reguleringen skal legge til rette for et boligbygg på to plan med døgnbemannede omsorgsboliger i første etasje og boenheter for kommunalt utleie i andre etasje. Det skal legges vekt på at utformingen av bygget tilpasses strøkets karakter med småhusbebyggelse og ikke fremstår som en institusjon. Det åpnes opp for at mindre deler av friområdet kan innlemmes i bebyggelsesområdet, men det gjelder ikke de deler av friområdet som er tilrettelagt for aktivitet. Videre skal det avklares i planprosessen om den offentlige parkeringsplassen skal reduseres i areal.

Tiltaket er vurdert i henhold til kap. 2 i Forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2017 og omfattes ikke av forskriften.

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog

Innspill til planarbeidet sendes innen 06.09.2017 til Norconsult AS, e-post: stine.radmann@norconsult.no eller pr post til Norconsult AS, Studievegen 2, 2815 Gjøvik

Det vil bli anledning til å komme med tilbakemeldinger og uttale seg til det konkrete planforslaget når dette legges ut til offentlig ettersyn på et senere tidspunkt. 
planavgrensning tegnet inn på kartet

 

skråfoto av planområdet
skråfoto av planområdet