Samtidig skal bussterminalen ved skysstasjonen gis nytt dekke og utforming med flere nye fasiliteter. Tiltakene gjennomføres som et samlet prosjekt av entreprenør Åge Haverstad AS, og skal stå ferdig høsten 2018.

Mer om byggeprosjektet
Ved Hamar skysstasjon skal Statens vegvesen bygge ny rundkjøring i krysset mellom Stangevegen og Grønnegata. I tillegg skal det bygges ny sykkelparkering, benker og ny belysning utenfor bussterminalen, nye holdeplasser for sørgående busser langs Stangevegen, ny oppstillingsplass for taxi og minibuss, nye gangforbindelser med opphøyde krysningspunkter og lage nytt grøntareal i nær tilknytning til skysstasjonen og perrongen. 

Berører trafikken
De forberedende byggearbeidene er i gang og etter planen skal arbeidene være ferdig i oktober 2018. Arbeidene fører til følgende trafikale konsekvenser i byggeperioden:

Stangevegen vil stenges ved Hamar jernbanestasjon i begynnelsen av uke 39. Vegen vil være stengt frem til anleggsarbeidene er ferdig i oktober 2018. For motorkjøretøy vil det være skiltet omkjøring via Brugata og Vangsvegen.

Atkomsten for gående og syklende til jernbanestasjonen vil være tilnærmet som før i hele anleggsperioden. Skilting og gjerder vil vise hvor det er tillatt å ferdes. 


Bussene
For busser vil alle ankomster og avganger følge normale rutetider. I perioder vil midlertidige holdeplasser ved skysstasjonen benyttes. Det vil være tydelig skiltet til midlertidige holdeplasser. Informasjon om rutetider finner du på www.hedmark-trafikk.no. 

 

Det er etablert nye holdeplasser for taxi i Parkgata og Torggata rundt Jernbaneparken. 

 


Parkering
I anleggsperioden vil det være skiltet «parkering forbudt» i Østre gate. Parkering forbudt vil gjelde fra uke 38 til anleggsarbeidene er over i 2018. 
 
Det blir ingen endringer for pendlerparkeringen ved jernbanestasjonen i byggeperioden. 


Illustrasjon fra Statens vegvesen - ny rundkjøring