1242 NETTBRETT: Elever og lærere i Hamarskolen tar digitale skritt og skal bruke nettbrett som ett av flere naturlige hjelpemidler i undervisningen, forteller kunnskapssjef Dordy Wilson.  FOTO: HAMAR KOMMUNE  - Vi satser på IKT, sier Dordy Wilson, kommunens nytilsatte kunnskapssjef. Hun understreker at nettbrettene ikke erstatter øvrige læremidler, med at de er et supplement. 

Digitale muligheter - og digitale ferdigheter
I dag benytter de fleste lærerne allerede interaktive tavler og nettbrett i sin undervisning. Digitale samarbeidsplattformer for kommunikasjon, erfaringsutveksling og informasjonsdeling med elever, foreldre, skoleledelse og kollegaer, har kommet for å bli.
 
- Tilegnelse og bruk, produksjon, og bearbeiding av digital informasjon, digital dømmekraft, operativ bruk av IKT og digital kommunikasjon er sentrale temaer innenfor digital kompetanse, sier Dordy Wilson. 
Fra politisk hold, nasjonalt, er det fremholdt at digitaliseringen vil kunne revolusjonere undervisningen og kunne bidra til innovasjon. Hamar kommune har som ambisjon at alle resultater i Hamarskolen skal være bedre enn landsgjennomsnittet, og da må vi også satse digitalt. 

Styrker lærernes kompetanse
- I Hamar har vi etablert et IKT-nettverk, og vi har som ambisjon å følge med på forskning innen digital utvikling på det pedagogiske området. I tillegg håper vi å kunne bli attraktive samarbeidspartnere for lærerutdanningene og slik utvikle den digitale praksisen i klasserommet og vår egen kompetanse, sier hun. 

Brukt på rett måte, vil digitale hjelpemidler gi mer tilpasset opplæring og en mer variert undervisning for alle elevene, og dermed økt kvalitet på læringsmiljøet. Imidlertid innebærer dette at lærerne tar i bruk kunnskapen som finnes og bruker sitt profesjonelle skjønn i den praktiske hverdagen. - Digitaliseringen vil også legge premisser for annet utviklingsarbeid, for eksempel innen realfagssatsningen, der Hamarskolen har satt seg klare og tydelige mål, forteller Dordy Wilson.

Naturskolen som ressurs
Realfagssatsningen innebærer mål om å øke barn og unges kompetanse i matematikk, naturfag og teknologi og å oppnå bedre rekruttering og kjønnsbalanse i realfaglige utdanninger. 

Hamarskolene er her så heldige at de har sin egen Naturskole som en kompetanseressurs. I høst skal de åpne sitt eget «Newtonrom» for forskning og læring. 

Naturskolen er for øvrig ikke bare en støtte for skolene, men også for barnehagene, og kunnskapssjefen ser gode muligheter i det å knytte digitalisering og naturfagene sammen. Med bakgrunn fra forsknings- og utviklingsarbeid, og arbeid med etter- og videreutdanningstilbud på Høgskolen, ser hun hvor viktig forskning og nyskaping er. 

- I Hamar skal vi utdanne elevene for livet og utvikle kompetanse for samfunnet. Vi har utrolig dyktige ansatte, gode rutiner og de beste muligheter for å få dette til. Hamarskolen er attraktiv og har mange ønskede kvaliteter. Men vi må hele tiden være i endring, sier Dordy Wilson optimistisk.