Kartskisse over Jernbaneparken med avmerket grunn for aktuell hjemmel i denne saken.Eiendommen er i dag en liten del av den offentlige parken, Jernbaneparken. Den er regulert til park og vegareal. Eiendommen ble ekspropriert av NSB i 1892, men hjemmelen til eiendommen ble aldri overført.  Eiendommen har vært som en del av Jernbaneparken siden parken ble anlagt i 1926.  

Hamar kommune har stått for opparbeidelse av parken og fortauet rundt. Hamar kommune vil begjære eiendomsretten til den aktuelle eiendommen med hjemmel i Tinglysningslovens § 38 A.
 
En eventuell klage kan settes frem skriftlig og sendes: Hamar kommune Byggforvaltning og eiendom, postboks 4063, 2306 Hamar - innen 31. august.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Hamar kommune v/ Reidar Sætveit eller Anne Kristin Solbakken tlf. 62 56 30 00.

Jernbaneparken 2017