I brevet fra departementet framgår det at kommunestyrets vedtak av 21. desember 2016 ikke godkjennes. De mener at både alternativ Vest og Øst for jernbanen må utredes videre og det må lages reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag.

Kommunen gis hovedansvaret for å følge opp den videre behandlingen, i samarbeid med BaneNor, fylkesmannen og Riksantikvaren. Prosessen vil innebære at reviderte alternativer skal legges ut på nytt offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte myndigheter, før kommunestyret treffer vedtak. De berørte myndighetene vil også i denne omgang ha rett til å fremme innsigelse.

Les brevet fra departementet her.