Konsulentselskapet Agenda Kaupang har bistått kommunen med utredningen. Rådmannen sendte utredningen på høring i kommuneorganisasjonen, til politiske råd, brukerråd, de tillitsvalgte i organisasjonen og andre interessenter med frist 2. oktober 2017.

Høringsbrevet kan lastes ned her.

Etter at høringen er gjennomført, legger rådmannen nå opp til en prosess som vurderer hvilke endringer som eventuelt skal gjennomføres, når og hvordan omorganiseringen skal skje. Prosessen vil involvere ansatte og tillitsvalgte.

Om utredningen
Agenda Kaupang har gjort en gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester i Hamar kommune. Fokuset i gjennomgangen har vært på organisering, kvalitet, effektiviseringspotensial, dimensjonering og innretning av de ulike tjenestetilbudene. Arbeidet har blitt utført i nær dialog med kommunen, og mange ansatte er intervjuet – hver for seg og i grupper..

Følgende hovedområder er vurdert:

  • Effektivitet og produktivitet i tjenesten målt mot sammenliknbare kommuner
  • Om Hamar kommunes organisering av helse- og omsorgstjenestene er hensiktsmessig, inkludert saksbehandling og tildeling av tjenester
  • Samhandlingen og samarbeidet mellom ulike enheter i tjenesten

Last ned rapporten her.
Vedlegg med kvantitative analyser lastes ned her.