Sensommer AS er tiltakshaver  og MAD Arkitekter er utførende konsulent for planarbeidet.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for kombinert formål med
boliger og forretning..

Planområdet er på ca. 1,9 daa. Området er i gjeldende kommuneplan satt av til
sentrumsformål. Området er i gjeldende kommunedelplan for sentrum satt av til
forretning og kontor med status for bevaringsverdig bygning. I gjeldende
reguleringsplan, B509, er området regulert til forretning og kontor.

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog

Innspill og merknader sendes skriftlig til: MAD Arkitekter as, Domkirkegaten 3,
5017 Bergen, eller e-post: bergen@mad.no, og merkes: 0800 Parkgata.
 

Frist for merknader er satt til 17.10.2017.
 

 

parkgata31
Skråfoto