Kjetil Wold Henriksen åpner møtetKjetil Wold Henriksen, teknisk sjef i Hamar kommune, åpnet møtet ved å fortelle om kommunens mål og ambisjoner for boligbygging i Hamar.

Hamar vokser og vil vokse videre. Det må bygges flere boliger i Hamar, og vi må sørge for variasjon i boligtilbud. - Vi ønsker flere nyetablerte og småbarnsfamilier, sa Wold Henriksen, og da må vi gjøre det mulig for disse å finne en bolig i Hamar som passer deres ønsker og behov.

Hamars visjon er å være Innlandets urbane hjerte. Hva betyr det? Hvordan skaper vi en urban småby? Det er blant spørsmålene vi må stille når vi skal utvikle nye områder. -Vi ønsker at dette prosjektet skal bli et forbilde for boligbygging, ikke bare i Hamar, men også for andre byer i Norge, sa Wold Henriksen.

Prosessen starter nå, og innspillene fra naboer og andre må komme nå som planen skal lages. - Bruk muligheten her i dag og i etterkant av møtet, var Wold Henriksens oppfordring.

Mange muligheter
Arnstein Dale fra Norconsult fortalte om reguleringsprosessen som har startet. Han viste kart over området som reguleres, og gikk gjennom framdriftsplanen for arbeidet.

Simen Stori fra arkitektfirmaet Studio NSW fortalte hva som inngår i en reguleringsplan: formål for området, hvor stor andel av området det skal bygges på og hvor andel som skal være grønt, hva som kan bygges og hvilke mål man har for vei og trafikk i området.

- Er det steder hvor vi kan bedre kryssing av Ringgata eller andre ting vi kan forbedre med tanke på skolevei og generell trafikksikkerhet i området, spurte Stori. – Dette ønsker vi å få innspill på nå. Det ligger mange muligheter i dette arbeidet. Benytt anledningen nå til å påvirke prosessen, oppfordret Stori.

Deltakerne studerte kartetDeltakerne ga innspill
Etter introduksjonen ga deltakerne sine innspill på store plakater på veggene.

Bokvalitet, grøntområder, klima og miljøvennlig omstilling, mobilitet/trafikk og byutvikling var temaer. I tillegg kunne deltakerne skrive kommentarer på et kart over reguleringsområdet.

Diskusjonen gikk godt i salen, og både bekymringer og konkrete ønsker ble skrevet inn.

Det er mulig å sende innspill fram til 5. oktober. Innspill kan sendes til epost arnstein.dale@norconsult.com

Framdriftsplan for reguleringsprosessen

Varsel oppstart og høring av planprogram

Juni 2017

Åpent møte

September 2017

Høringsperiode

September 2017

Planforslag utarbeides

Oktober/november 2017

Åpent møte

November 2017

Første gangs behandling av planforslaget

Januar 2018

Høring av planforslag med konsekvensutredning

Mars 2018

Åpent møte i høringsperioden

Mars 2018

Merknadsbehandling og bearbeiding av planmateriale

April/mai 2018

Plan vedtas

Juni 2018


Områdets størrelse: 20 mål. Kommunestyret har sagt at 16 mål skal brukes til boliger
(300-400 boenheter), 4 mål til kommunal virksomhet.

Klikk her for kart i webversjon.


Kommunestyrets vedtak 26. april 2017 (sak 35/17 )

  • Område som reguleres: Ankerskogen g.nr 1/ br. nr 2662 med nødvendig tilstøtende områder
  • ​Formål: etablere boligbygging med høy utnyttelse, anslagsvis 300 - 400 boenheter og 4 dekar til offentlig formål.
  • Videre føringer:
    • Kommunen som eier stiller tydelige krav om gode klima- og miljøløsninger, og at det øremerkes boliger som også dekker boligsosiale behov – for eksempel gjennom tilvisningsavtaler.
    • Kommunen vil selge utbyggingsområder etter konkurranse på konsept og pris, slik at flere aktører eventuelt kan delta i utbyggingen.
    • Eksisterende Lundbo-villa med hageanlegg er vernet og kan benyttes til bolig/aktivitet/kontor slik som det er vurdert i mulighetsstudien. Villaen kan selges dersom ikke kommunen finner en hensiktsmessig løsning på eieform og drift.