Lise Urset i Hamar kommune legger fram klimaregnskapet for formannskapet.Klimaregnskapet er utarbeidet av Asplan Viak, og det er satt opp ett regnskap for Hamar kommune som organisasjon og ett for hele Hamarsamfunnet (to ulike beregningsmåter).

I grove trekk viser det seg at Hamar ikke skiller seg mye fra det nasjonale klimaregnskapet. Unntaket er sektoren idrett og kultur, da Hamar har forholdsvis mange og store anlegg og mer utslipp herfra. 

Privat og offentlig rolle
Uansett hvordan et klimaregnskap blir satt opp, er det en ting som viser seg å være gjennomgående: Utslipp øker med god økonomi. Mye ligger også på privat sektor, og for en kommune kan det være vanskelig å påvirke klimaet på andre måter enn med holdningsskapende arbeid. Men det er også områder der det tydelig går fram at kommunen har noe å hente.

Bygg og klima
Der man kan gjøre en forskjell, er særlig i forhold til bygg, viser klimaregnskapet. Materialvalg (for eksempel tre framfor betong), arealeffektiv utnyttelse, energieffektive bygg og energiforbruk i byggeperioden, er noe en kommune kan sette krav til. Å bygge tett, slik at transportbehovet minker, er også et grep. Utfasing av oljefyrer, slik man er i gang med i Hamar, er også et godt bidrag. 

Kommentarer
- Et klimaregnskap er ikke noe vi kan sette to streker under, men det gir oss en pekepinn på situasjonen og vil være til hjelp i framtidig planlegging, kommenterte ordfører Einar Busterud. Han påpekte at det nok kan bli en del diskusjoner i forhold til hvordan klimahensyn skal vektes mot andre hensyn. 

Flere av formannskapets medlemmer var glad for å få et slikt regnskap på bordet, da det har vært etterspurt og ønsket, særlig med tanke på den nye kommuneplanen som nå er på trappene.

- Vi må uansett tenkte større enn Hamarsamfunnet. Stor aktivitet innenfor Hamars grenser, kan gi uforholdsmessig mer utslipp her enn i områdene rundt, kommenterte Geir Byberg, og mente at man som regionhovedstad ville ha noen klimaulemper man ikke kommer bort fra.

Her kan du lese hele framlegget med klimaregnskap for Hamar