Reguleringsplanen legger til rette for å videreutvikle Ingeberg med variert småhusbebyggelse.

Plandokumentene består av arealplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger.

Det er utarbeidet konsekvensutredning av planen. Det er også utarbeidet en risiko- og sårbarhets analyse, samt tematiske fagrapporter for henholdsvis trafikk, naturmangfold, grunnforurensning, støy og kulturminner.  

Plandokumentene, konsekvensutredning, og andre dokumenter finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Det ønskes velkommen til et åpent informasjonsmøte om planen torsdag 2. november kl. 18 – 20. Møtet finner sted i gymsalen på Ingeberg skole.  

Plandokumentene er tilgjengelige på papir ved følgende steder:

  • Hamar rådhus, servicekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget.  

Synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan sendes innen 19. november 2017

via kommunens digitale  PlanDialog 
per e-post til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Arne Willy Hortman,

tlf. : 62563040. 
e-post : awh@hamar.kommune.no