Rådmannens forslag til revidert arealdel til kommuneplanen legges fram for politikerne i møte i formannskapet 18. oktober og for kommunestyret 25. oktober.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud med kart som viser utbyggingsområder i Hamar.25. oktober skal også samfunssdelen av den nye kommuneplanen behandles, og fra 1. november kommer det hele ut på høring i seks uker. 1. november blir det også satt opp et folkemøte på Gregers der kommuneplanen er tema. 

Under følger noen kortfattede punkter fra arealdelen. 

Om boliger og tomteområder:

 • Det skal legges til rette for nye og varierte boliger 
 • På kort sikt kan man forsere utbygging på Voll/lund og fortette langs Vangsvegen. Det kan frigis områder på Martodden (Kommuneentreprenøren flytter på Trehørningen), det er igangsatt regulering av den gamle yrkesskoletomta (Ankerskogen) og planlagt bygging på Ingeberg. 
 • I et lengre perspektiv er det avsatt vesentlige arealer for boligutvikling på Ridabu/Kåtorp, Slemsrud og på Stavsberg. Godt oppvekstmiljø og god stedsutvikling henger sammen.
 • Innspill om nye boligarealer utenom etablerte tettsteder/som satellitter i kulturlandskapet avvises.
 • Innspill om nye boligarealer i randsonen til Furuberget og Frøbergsberget avvises. Det samme gjelder innspill om bolig i de delene av Klukhagan som vurderes som mest verdifulle for friluftslivet/allmennhetens interesser.
 • Det skal være økt rom for boliger i sentrum med mer fleksibilitet i planbestemmelsene.
 • Nye arealer for hytteutbygging er lagt inn både på Brumund, ved Måsætra og opp mot Stenfjellet, sistnevnte med to alternativer.

Hamarsamfunnet skal vokse i åra som kommer. Bilde fra sentrum med kirken i forgrunnen - foto SkyphotoOm næringsutvikling
Det er viktig at kommunen tiltrekker seg private og offentlige aktører med kapital og kunnskap, da vi konkurrerer om næringsetableringer med nabokommunene og nasjonalt om store satsinger. Det haster med å klargjøre nye næringsarealer siden dagens områder er fulle.  

 • Vesentlige arealer er avsatt for næring type C (industri, lager) i et nytt næringsområde sør for Heggvin og ved Vendkvern/Narmo som en utvidelse av Hamar næringspark.
 • Vesentlige arealer er avsatt for mulig utvidelse av Heggvin avfallsanlegg og deponi
 • Vesentlige arealer er avsatt for virksomheter med regional funksjon og «stor positiv samfunnsnytte» på Vien ved E6. 
 • Planforslaget peker på mulig område for jernbaneverksted sør for Rørosbanen på Hjellum
 • Det er åpnet for økotun og økohotell på gården Møystad, med noen begrensninger og særskilte krav til miljøoppfølging for å trekke opp grenser mot ordinær boligutbygging.
 • Landbruksarealer ved Hol/Vestre Alu bevares som landbruksarealer

Idrett og andre samfunnsfunksjoner

 • Areal er avsatt for idrettsanlegg ved Ridabu skole, og det foreslås omdisponering av Black river park på Hjellum til bolig.
 • Mulighet for å etablere en ny, større barnehage på Ridabu. Her er det lagt opp til flere mulige løsninger innenfor rammene i kommuneplanen.
 • Disenstranda ved Vikingskipet avsettes til mulig sykehustomt (tjenesteyting).
 • Det er lagt inn noe utvidelsesareal for Rollsløkken skole og for Ingeberg barnehage.
 • Det er lagt inn mulighet for utvidelse av småbåthavn på sørvestsiden av Tjuvholmen, samt mulighet for en mindre småbåthavn ved Furuberget (ekstern utredning)
 • Konsekvenser ved nedlegging av Hamar flyplass skal utredes, og det skisseres muligheter for både ny skole og gravplasser i Klukhagan-området
 • Det skal være mer fokus på overvannshåndtering

Bakteppe for foreslåtte tiltak
Befolkningsveksten nasjonalt er lav på grunn av lav innvandring og lave fødselstall. Konkurransen om innbyggere, næringsutvikling og arbeidsplasser er derfor økende, og Hamars demografi er slik at veksten må komme gjennom tilflytting. Vi må altså rekruttere innbyggere fra andre regioner og kommune må være atraktiv som et sted å flytte til/etablere næring i. 

 • Det ser ikke ut til at det er vilje til kommunesammenslåing i Hamarregionen.
 • Oljeinntektene er på vei ned, og det gir garantert mindre kommunale midler framover.
 • Det grønne skiftet krever bevisst planlegging og satsing rundt knutepunkter.
 • Hamar vil reduserte klimautslipp gjennom redusert behov for transport.
 • Hensynssoner for utredningskorridorene for jernbanen - alternativ Vest med kulvert og alternativ Øst - er lagt inn i planen.