NYTTIG SAMLING: Arne Wiggo Rognås (politiet), Trond Grue (SLT-koordinator) og Tina Fossengen (politiet) samlet nylig mange som jobber med unge i Hamar. FOTO: POLITIET90 tilhørere på Vien-senteret fikk nylig en orientering fra Arne Wiggo Rognås og Tina Fossengen fra Strategi og forebyggende seksjon ved Hamar politistasjon. De fortalte om viktigheten av å kjenne igjen indikasjoner på generelle atferdsendringer ved bruk av rusmidler. 

Om rus 
Tina Fossengen opplyste blant annet om hva man skal se etter for å avdekke misbruk, og nevnte også ord og uttrykk som brukes om narkotika og som voksne bør være oppmerksomme på. Politiet ga videre informasjon om nye trender innenfor misbruk av narkotika, samt priser og halveringstid på de ulike stofftypene.

- Ansatte og voksne i beredskapshjem har en viktig rolle i det å kunne avdekke atferdsendringer siden det er de som har kontakt med de unge over tid, sa politiet.

Viktige budskap til tilhørerne var også å være tydelig i sin rolle og ta ansvar for sine holdninger for rus, alkohol og narkotika.  

Om doping
Tilhørerne fikk i sammenheng med rus også en innføring i temaet doping og den forebyggende innsatsen som gjøres inn mot dette. Det ble informert om de relativt nye straffereaksjonene unge lovbrytere kan forvente seg, det vil si påtaleunnlatelser på vilkår av rusfrikontrakter, oppfølgingsteam og dommer med ungdomsstraff.

Om radikalisering
På samlingen ble det også tid til å orientere om hvordan politiet jobber mot radikalisering og ekstremisme, og de påpekte at dette området krever en felles, forebyggende dugnad. 
-Det er viktig for de tverrfaglige etatene å være samstemte og unisone, i tillegg til å være tydelige overfor ungdommen, poengterte  Arne Wiggo Rognås til de svært så lyttende tilhørerne.

Politiet hadde også en leksjon handlet om handlet om forventningsavklaring. Rognås mener det blir et bedre samarbeid dersom alle parter har avklart forventningene til hverandre og dermed klarer å sette seg inn i hverandres roller, perspektiver og handlingsrom. 

Om deltakerne og samlingen
Samlingen var initiert av Bufetat og arrangert i samarbeid med Trond Grue, SLT-koordinator i Hamar kommune. De frammøtte var ansatte ved Bufetat region øst, ungdomsinstitusjoner og beredskapshjem.  Målet med samlingen var å lære mer om forebygging mot rus og narkotika, samt å styrke kompetansen på det å avdekke rusproblemer.  Men hensikten var også å styrke samarbeidet mellom  seksjoner og etater som jobber mot unge.