Høring om vinterjakt på elg.Normal jakttid på elg er 25. september - 23. desember. (Ifølge nasjonal forskrift av 25.01.2017. )

Miljødirektoratet har nå utarbeidet forslag til en lokal forskrift om utvidet jakttid for elg fra 1. til 31. januar i Elgregion Mjøsa – Glomma (ERMG) fram til og med år 2020. Denne lokalforskriften ber de nå om høringsinnspill på. 

Høringsuttalelser skal helst være skriftlige og sendes:
Hamar kommune
Postboks 4063, 
2306 Hamar

Innen 20. november 2017.

Bakgrunn for forslaget:
Elgregion Mjøsa – Glomma (ERMG) er en grunneiersammenslutning for forvaltning av elg og hjort i kommunene Løten, Hamar, Elverum vest for Glomma og Åmot vest for Glomma og sør for Åsta. De søkte i sommer Miljødirektoratet om dispensasjon fra den nye jakttidsforskriften, for å kunne fortsette med vinterjakt på elg i januar, slik som tidligere. Begrunnelsen er å begrense beiteskadene i elgens vinterbeiteområder i regionen.

Tidlfgere, lokale synspunkter:
Vilt- og fiskenemnda i Hamar behandlet saken om jakttid på elg i sitt møte 22.08.2017. Da ga de dette innspillet: "Med den reduksjonen i elgbestand og beiteskader, som nå er registrert, mener Hamar kommunes vilt- og fiskenemnd at man bør vente og se an den videre utvikling, før man åpner for videreføring av januarjakt i regionen." Løten kommune gjorde en tilsvarende vurdering 09.08.2017, som nemnda i Hamar også sluttet seg til. 
(Saksdokumentene kan ses på http://innsyn.hamar.kommune.no/motedag?offmoteid=278282)

Videre saksgang
På bakgrunn av de høringsuttalelsene  som nå kommer inn, vil Hamar kommune vurdere om den tidligere avgitte uttalelsen skal endres eller suppleres før det sendes videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 

Dokumenter i saken:
Søknad fra Elgregion Mjøsa - Glomma (ERMG)
Vedlegg 1 fra ERMG - Bærekraftig hjorteviltforvaltning i Hedmark
Vedlegg 2 fra ERMG - Skoglige kostnader
Vedlegg 3 fra ERMG - Beregninger
Brev av 6.10.17 fra MDIR

Evt. spørsmål kan rettes til:
Torleif B. Jensen
Tlf.: 90965845
E-post: torleif.bjelde.jensen@hamar.kommune.no