Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Formålet med planen er å tilrettelegge for både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse på gnr/bnr 10/110 og 13/73. Detaljreguleringen innebærer hovedsaklig endring av adkomstveg til gnr/bnr 10/110 i gjeldende regulering for Vang Brenneri, vedtatt 26.11.08. Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS for Torshov Park AS.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill.

Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes innen den 2. desember 2017. via kommunens digitale  PlanDialog 
eller per epost til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk - Telefon: 62 56 30 41
e-post: bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no