Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting av eiendommen med flere boliger.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er den 15. desember 2017.

Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes innen fristen  : 
- via kommunens digitale  PlanDialog 
- eller per epost til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
- eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens saksbehandler :
epost :  yanwei.wen@hamar.kommune.no
eller på telefon : 62563124

planområdet