Hvordan kommer vi dit?

 • Hamar kommune vil kontinuerlig planlegge og iverksette effektiviseringstiltak for å redusere klimagassutslipp.
 • Kommunens miljø- og klimapolitikk skal være basert på lokale tiltak.
 • Det skal arbeides for å skape entusiasme i befolkningen og gi innbyggerne økt kompetanse om miljø og klima.
 • Hamar kommune skal føre klimaregnskap og klimabudsjetter for å nå sine mål.
 • Kommunen skal ta initiativ til og støtte grønne signalprosjekter.
 • Hamar kommune skal legge til rette for etablering av økolandsby og økosamfunn, herunder også småskalaprosjekter.
 • Hamar kommune skal sørge for et grønt skifte gjennom initiativ og deltakelse, og selv være et eksempel på hvordan vi effektivt kan oppnå et grønt skifte.
 • Kommunen skal i samarbeid med lokalt næringsliv være aktiv i utvikling av innovative løsninger på dagens klimautfordringer.
 • Arealplanleggingen legger opp til at Hamar skal være en kompakt by, for å redusere behov for transport og bidra til effektiv utnyttelse av infrastruktur.
 • Hamar kommune skal gjennomføre tiltak som vil redusere bruk av personbil, og gjøre kollektivtransport, gange og sykkel mer attraktivt.
 • Kommunen skal aktivt søke på statlige midler til miljøtiltak, f.eks. Klimasats.