Hvordan kommer vi dit?

Hamar kommune vil

  • utvikle Hamarsamfunnet gjennom dialog med og medvirkning fra innbyggerne
  • samarbeide med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet for å skape tilhørighet og deltakelse
  • utvikle møteplasser som bidrar til trygghet, engasjement og deltakelse
  • videreutvikle god trafikksikkerhet for gående, syklende og for varetransport
  • støtte frivilligheten som gir viktige bidrag i utviklingen av lokalsamfunnet
  • arbeide for å utvikle innovative digitale tjenester og løsninger
  • stille krav ved anbudskonkurranser m.v. om tilgjengelighet for samtlige innbyggere på alle områder
  • skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap