Rådmann Bjørn GudbjørgsrudHandlings- og økonomiplanen skal behandles i Formannskapet 6. desember og i Kommunestyret 20. desember. Legges fram for politikere og andre interesserte 1. november.

Du kan laste ned/lese hele Handlings- og økonomiplanen 2018 her.
(dokumentet er da å anses som foreløpig)

Fra innledningen
Hamar kommune har de to siste årene gjennomført en vesentlig økonomisk omstilling, som nå gjør at kommunen kan satse på viktige områder som barn og unge, helse- og velferd, vedlikehold og sentrumsutvikling, klima- og miljøtiltak.

- Det gjør vi samtidig som vi reduserer eiendomsskatten, sier Bjørn Gudbjørgsrud. 

Behovet for omstilling og endring er ikke lenger noe som kommer og går. Det er en permanent tilstand i en organisasjon som vil framover. 

Overføringene går ned
Regjeringen har varslet at overføringene til kommunene er på vei ned, som en konsekvens av synkende bidrag fra oljesektoren inn i norsk økonomi. Samtidig er kommunens oppgavemengden på vei opp med en lenge varslet eldrebølge som fremste eksempel på nettopp dette.

- Det utfordrer oss på å finne nye og smartere løsninger, sier rådmannen og vektlegger følgende grep:

  • Digitalisering som gir effekter i form av en mer brukervennlig og effektiv kommune
  • Innovative løsninger der vi finner nye svar på gamle problemstillinger
  • Løsninger i samarbeid med frivillig sektor
  • Løsninger som gjør at vi bruker mindre på passive ytelser fordi folk er i arbeid og aktivitet.

Flyktninge-utfordring
I budsjettet har Hamar kommune en særskilt utfordring med å tilpasse utgiftene til inntektene på flyktninge- og integreringsområdet. Kommunen mer enn doblet tallene for bosetting etter ønske fra statlige myndigheter. Nå blir bosettingen kraftig redusert. Dermed forsvinner inntektene og utgiftene må tas ned tilsvarende. I stor grad betyr dette nedbemanning, og det er en stor utfordring å få gjort dette raskt nok – selvsagt innenfor lov- og avtaleverk og uten at det får for mange negative konsekvenser for integreringen. 

Investeringer
Investeringsnivået i fireårsperioden ligger på om lag 1,2 mrd kroner.

- Vi investerer i skole utvidelse, planlegger for ny barnehage, satser videre på nettbrett i skolen, bygger flere omsorgsboliger, og boliger for folk med særskilte behov. Samtidig satser vi på å ruste opp og bygge ny infrastruktur i kommunenm, sier Gudbjørgsrud.

Dette betyr en fortsatt høy investeringstakt, som er nødvendig for en  kommune i vekst og utvikling, og det utfordrer de økonomiske handlingsreglene som er satt.

- Vi må øke låne andelen noe for å håndtere investeringsvolumet, men holder oss under  grensen som vi har satt på 90 prosent av driftsinntektene. Vi bidrar også med minst 20 prosent egenfinansiering i tråd med handlingsregelen på dette området, sier han. 

God styring gir grunnlaget
God styring av økonomien er grunnlaget for utvikling av kommunen, og kommunen må hele tiden ha et blikk på hvor det er mulig å drive mer effektivt. I handlings- og økonomiplanen foreslås det tiltak for effektivisering, budsjettkutt og økte inntekter på om lag 20 mill. kroner årlig.

- Skal vi lykkes med det, krever det motiverte og engasjerte medarbeidere som er på jobb hver dag. De har vi mange av i Hamar kommune, men vi må satse enda tyngre på å redusere sykefraværet og få flere til å jobbe heltid – spesielt i helse- og omsorgssektoren, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Hamar kommune skal være en god kommune å vokse opp i og bo i. Vi skal være en attraktiv kommune å flytte til. Dette budsjettet legger til rette for at vi skal ha solid befolkningsvekst og en positiv utvikling i kommunen.